برخی از سوابق علمی و آموزشی:

   – کارشناسی ارشد حقوق جزای دانشگاه تهران

مدرس مدعو دانشگاه زنجان و سایر دانشگاههای استان

برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

  قاضی بازنشسته دادگستری با بیش از ۳۰ سال سابقه قضایی و فعالیت عملی

مسئول مرکز داوری اتاق بازرگانی زنجان

وکیل پایه یک دادگستری

– معاون قضایی سابق رییس کل دادگستری استان زنجان

– عضو سابق هیات بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد قضات

– مستشار سابق دادگاه تجدید نظر استان زنجان

– عضو شورای مشورتی حقوقی دانشگاه زنجان