داوری، مهمترین فعالیت بنیاد است که در هر مرحله ای از روابط طرفین، قابلیت انجام دارد. همچنانکه در بخش های مرتبط با تفصیل بیشتر توضیح داده ایم، طرفین یک ارتباط حقوقی( اعم از خواسته ویا ناخواسته همچون طرفین یک قرارداد یا یک حادثه طبیعی مثل سقوط یک ساختمان و …) می توانند اختلاف خود را در هر مرحله از رابطه حقوقی، به داوری ارجاع دهند؛ حتی طرفین می توانند در زمان تنظیم قرارداد خود و پیش از آنکه در نتیجه توافق خود به مشکلی برخورد نمایند، چنین پیش بینی نمایند که در صورت حدوث احتمالی زیان , به جای دادگاه , به داور مراجعه خواهند نمود.  همچنین آنها می توانند پس از بروز اختلاف و قبل از مراجعه به دادگاه، یا در خلال رسیدگی قضایی به موضوع، بخواهند که رفع اختلافات خود را به داور بسپارند.

بنیاد داوری گواه آمادگی دارد که در هر مرحله از اختلاف، در صورت صلاحدید طرفین یا دادگاه با توجه به دارا بودن تخصص های مختلف حقوقی و باتجربه و دانش خود، وارد رسیدگی شده، حکم مقتضی را صادر نماید.

بنیاد، بیش از آنکه به علت به بن بست رسیدن اختلاف بخواهد به موضوع رسیدگی نماید، تمایل دارد طرفین  اختلاف احتمالی، خود، پیش از حدوث اختلاف، بنیاد را به عنوان داور مرضی الطرفین قرار دهند تا متحمل زیان های مادی و معنوی فراوان تا رسیدن موضوع به داوری نشوند