برخی از سوابق علمی و آموزشی :

  • دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  • راهنمایی و مشاوره در پایان نامه های متعدد دوره کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی

   برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

  • وکالت دادگستری به مدت ۱۵ سال
  • مدیر گروه پیشین دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
  • رسیدگی و صدور رای در موارد متعدد به عنوان داور طرفین اختلاف یا دادگاه