برخی از سوابق علمی و آموزشی:

  • دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  • مدرس مدعو دانشگاههای زنجان، بین المللی قزوین و ….

برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

  • دارنده پرونده وکالت دادگستری سال ۱۳۸۵
  • مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • رسیدگی و حل اختلاف به عنوان داور انتخابی طرفین دعوا یا دادگاه