برخی از فعالیت های علمی و آموزشی:

– دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

– عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

– برگزیده جایزه دوم موسسه نشر آثار امام خمینی

– ۲۵ سال تدریس در دانشگاه علوم قضایی

– ۷ سال تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

– راهنمایی بیش از ۱۰۰ رساله و پایان نامه در مقاطع ارشد و دکترای حقوق  خصوصی

برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

– دارنده پروانه وکالت دادگستری به مدت ۱۵ سال

– آموزش طولانی مدت قضات کشور در دانشگاه علوم قضایی تهران

  برخی از آثار تالیفی :

  • التزامات بایع و مشتری
  • تفسیر قانون مدنی

قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ( ۲ جلد )