فایل صوتی نشست علمی-آموزشی حقوق داوری
موضوع: ابطال رای داور و احکام آن(بخش اول)
سخنران: استاد دکتر مرتضی شهبازی نیا
برگزارکنندگان: کانون وکلای دادگستری زنجان و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران- دفتر زنجان
۹۷/۱۲/۱۶

فایل صوتی نشست علمی-آموزشی حقوق داوری
موضوع: ابطال رای داور و احکام آن(بخش دوم)
سخنران: استاد دکتر مرتضی شهبازی نیا
برگزارکنندگان: کانون وکلای دادگستری زنجان و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران- دفتر زنجان

۹۷/۱۲/۱۶