توصیه های بنیاد در خصوص شرط داوری

*  شما می توانید با توجه به شناخت خود از هر یک از داوران بنیاد داوری گواه، یک یا چند نفر را از میان ایشان، برای داوری اختلاف خود انتخاب و یا بدون تعیین فرد یا افراد معینی، فقط با مشخص کردن تعداد داور، انتخاب داور یا داوران را به بنیاد واگذار کنید. *  جز در مورد اختلافات بزرگ و دارای ابعاد اقتصادی کلان، بهتر است تعداد داور را یک نفر تعیین نمایید( در صورت ترجیح تعدد، بهتر است، تعداد مشاهده کامل مطلب