توصیه های بنیاد در خصوص شرط داوری

*  شما می توانید با توجه به شناخت خود از هر یک از داوران بنیاد داوری گواه، یک یا چند نفر را از میان ایشان، برای داوری اختلاف خود انتخاب و یا بدون تعیین فرد یا افراد معینی، فقط با مشخص کردن تعداد داور، انتخاب داور یا داوران را به بنیاد واگذار کنید. *  جز در مورد اختلافات بزرگ و دارای ابعاد اقتصادی کلان، بهتر است تعداد داور را یک نفر تعیین نمایید( در صورت ترجیح تعدد، بهتر است، تعداد مشاهده کامل مطلب

جایگاه قانونی داوری

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن به جای رسیدگی های قضایی رسمی، به طور مفصل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است. بالاتر از قانون یاد شده، برنامه های پنج ساله ……جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آخرین برنامه پنج ساله کشور(……) ضمن به رسمیت شناختن این مشاهده کامل مطلب

خطر داوری

علیرغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می تواند خطرناک نیز باشد؛ تحقق مزایای داوری منوط به حقوقدان بودن داور یا داوران است. متاسفانه د ر قانون آیین دادرسی مدنی که  داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است. در نتیجه، چنانچه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوقدان به عنوان داور نمایند، باز هم شرط داوری جایگزین مشاهده کامل مطلب

مزایای داوری ( در مقایسه با رسیدگی های مراجع قضایی )

داوری، ضمن آنکه قانونا دارای تمامی آثار الزام آور رسیدگی های قضایی دولتی است، دارای مزایای فراوانی نسبت به آنهاست که باعث شده است این نهاد مترقی، در میان کسانی که از اطلاعات لازم در مورد آن برخوردارند، به ویژه تجار و صنعتگران و ارائه کنندگان خدمات، از استقبال فراوان برخوردار شود به گونه ای که کمتر فعال اقتصادی می توان یافت که با وجود آگاهی نسبت به نهاد داوری و مزایای آن و شناخت داوران شایسته از جهت علمی مشاهده کامل مطلب

تعریف داوری

طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می توانند برای رفع اختلاف خود، به جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت پرداخته، رای لازم را صادر کنند. چنانچه رای صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رای دادگاهها لازم الاتباع و از تمامی مزایای آراء صادره توسط قوه قضائیه برخوردار خواهد بود. اشخاص، نه تنها می مشاهده کامل مطلب