نحوه پرداخت حق الزحمه داوری چگونه است؟

پرسش:

نحوه پرداخت حق الزحمه داوری چگونه است؟ آیا برای پیش بینی شرط داوری لازم است مبلغی هم پرداخت شود؟

پاسخ:

خیر، در هنگام پیش بینی داوری نیازی به هیچ پرداختی نیست. در رسیدگی داوری، همانند رسیدگی قضایی، وقتی درخواست شروع داوری صورت می گیرد باید حق داوری پرداخت شود. النهایه هزینه داوری به نسبت رسیدگی های قضایی بسیار کمتر است و ضمنا نیازی به چند بار پرداخت برای رسیدگی های مراحل مختلف دادرسی نیست.

پیام بگذارید