*  شما می توانید با توجه به شناخت خود از هر یک از داوران بنیاد داوری گواه، یک یا چند نفر را از میان ایشان، برای داوری اختلاف خود انتخاب و یا بدون تعیین فرد یا افراد معینی، فقط با مشخص کردن تعداد داور، انتخاب داور یا داوران را به بنیاد واگذار کنید.

*  جز در مورد اختلافات بزرگ و دارای ابعاد اقتصادی کلان، بهتر است تعداد داور را یک نفر تعیین نمایید( در صورت ترجیح تعدد، بهتر است، تعداد داوران سه نفر باشد).

*  بهتر است شرط داوری را قبل از حدوث اختلاف و در زمان انعقاد قرارداد و به عنوان یکی از مفاد قرارداد پیش بینی کنید.

*  واگذاری داوری به بنیاد و اجازه انتخاب داور از طریق بنیاد، بر انتخاب شخص داور ترجیح دارد، چرا که بنیاد می تواند با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله موضوع اختلاف و فرصت داوران و …. تصمیم مناسب تر را اتخاذ کند.

*  برای درج شرط داوری می توانید از این عبارت استفاده کنید :

” طرفین قرارداد در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به تفسیر قرارداد یا اجرای آن یا فسخ و انفساخ و بطلان قرارداد یا هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد ، حل آن را به بنیاد داوری گواه ( یا احیانا هر یک از داوران گواه که مایلید) واگذار نموده، رای صادره را الزام آور می دانند “

*در صورتی که در زمان داوری، طرف مقابل حاضر نباشد سهم خود از هزینه داوری را بپردازد، در رای محکومیت، هزینه داوری نیز به محکومیت های او اضافه خواهد شد. با اینهمه بهتر است، برای پیشگیری از استنکاف طرف مقابل از پرداخت سهم خود، این شرط را نیز ذیل شرط داوری بیاورید :

” در صورت استنکاف هر یک از طرفین دعوا از پرداخت سهم هزینه داوری، طرف مقابل می تواند معادل دو برابر این مبلغ را نیز به عنوان وجه التزام از وی مطالبه نماید”.

*در صورتی که مایل باشید که داور یا داوران بتوانند از طریق مصالحه نیز به دعوای شما خاتمه دهند، این جمله را نیز، پس از شرط داوری بیاورید:

” طرفین، به داور(یا داوران) اجازه می دهند که دعوا را با صلح نیز خاتمه دهند” .

*برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه درج شرط داوری، می توانید از طریق تماس تلفنی با شماره های بنیاد یا سایت بنیاد اقدام کنید.

*برای دیدن قوانین مرتبط با داوری یا سوالات رایج راجع به داوری یا اطلاعات جانبی مربوط به رسیدگی از طریق داوری، یا حتی سوالات رایج حقوقی، به سایت بنیاد مراجعه نمایید.

*برای انعقاد قراردادهای داوری جمعی و مذاکره با بنیاد در خصوص شرایط این قراردادها، می توانید از طریق تلفن های بنیاد یا

تماس با مدیر بنیاد (دکتر سعید بیگدلی۰۹۱۲۲۲۴۸۵۰۵) اقدام نمایید.