تعریف داوری

طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می توانند برای رفع اختلاف خود، به جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت پرداخته، رای لازم را صادر کنند. چنانچه رای صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رای دادگاهها لازم الاتباع و از تمامی مزایای آراء صادره توسط قوه قضائیه برخوردار خواهد بود. اشخاص، نه تنها می توانند پس از بروز اختلاف ،رسیدگی به موضوع را به داور یا داوران ارجاع دهند، بلکه می توانند در قراردادهای خود، چنین پیش بینی نمایند که در صورت بروز اختلافی در نتیجه آن قرارداد، به جای مراجعه به مراجع قضایی، به د اور یا داوران تعیین شده مراجعه خواهند نمود.

بنابراین، داوری، قضاوت اشخاص مورد قبول و توافق طرفین دعوا نسبت به اختلاف میان آنهاست. به عبارت دیگر، داوری، نوعی قضاوت و دادگستری خصوصی( غیر دولتی) است که به جای آنکه طرفین، اختلاف خود را نزد نهاد رسمی دادگستری ببرند و مقامات نهاد یاد شده، رسیدگی به اختلاف را به یکی از قضات دادگاه ارجاع دهند، خود طرفین دعوا، شخص یا اشخاصی را که از نظر علمی و اخلاقی صالح می دانند، قاضی رسیدگی کننده به اختلاف خود قرار می دهند تا میان ایشان به قضاوت پرداخته و رای صادر کنند.

پیام بگذارید