اگر بعد از تعیین شخصی از داوران موسسه شما، طرف مقابل از داوری یا از شخص تعیین شده برای داوری پشیمان شود و بخواهد که به دادگاه مراجعه شود…

پرسش:
اگر بعد از تعیین شخصی از داوران موسسه شما، طرف مقابل از داوری یا از شخص تعیین شده برای داوری پشیمان شود و بخواهد که به دادگاه مراجعه شود یا شخص داور عوض شود تکلیف چیست و آیا امکان اجبار به داوری وجود دارد؟

پاسخ:

بعد از توافق به داوری ، نه می توان از اصل ارجاع موضوع به داوری منصرف شد و نه می توان شخص داور را تعویض کرد. هر دو مورد سوال مستلزم توافق طرفین است و در غیر این صورت داور تعیین شده صلاحیت خواهد داشت که به موضوع، رسیدگی و رای صادر کند.

پیام بگذارید