آیا من می توانم رفع اختلاف را به داوری مجموعه شما بسپارم؟

پرسش:

در قرارداد خرید و فروش ملک منعقده میان بنده و خریدار، شخص متدین و واردی که مقبول هر دویمان بود را به عنوان داور انتخاب کردیم. متاسفانه الان که به مشکل خورده ایم، شخص یاد شده حاضر به داوری نیست و اظهار می کند که مسئولیت چنین کاری را نمی تواند بپذیرد. آیا من می توانم رفع اختلاف را به داوری مجموعه شما بسپارم؟

پاسخ:

اگر شما داوری را به شخص خاصی سپرده باشید و او حاضر به داوری نباشد، ناچار، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود، مگر اینکه هر دو طرف به داوری شخص جدیدی رضایت دهید. بنابراین، خواست شما به تنهایی نمی تواند باعث ارجاع امر به داوری شخص جدید شود.

پیام بگذارید