آیا برای پیش بینی شرط داوری بنیاد گواه لازم است که زمان عقد قرارداد، نماینده بنیاد هم حاضر باشد؟

پرسش:

آیا برای پیش بینی شرط داوری بنیاد گواه لازم است که زمان عقد قرارداد، نماینده بنیاد هم حاضر باشد و توافق را بپذیرد و یا توافق در دفتر بنیاد صورت گیرد؟ روش این کار چگونه است؟

پاسخ:

خیر. برای پیش بینی شرط داوری بنیاد، نه نیازی به پذیرش بنیاد وجود دارد و نه حضور شما در دفتر بنیاد و نه حضور نماینده بنیاد در هنگام انعقاد عقد شما لازم است. همینکه خود طرفین در قرارداد، به داوری داوران بنیاد یا شخص حقوقی بنیاد اشاره نمایند برای این کار کافی است و در صورت حدوث احتمالی اختلاف، با درخواست هر یک از طرفین اختلاف، بنیاد صلاحیت رسیدگی به موضوع و صدور رای را خواهد داشت. با اینهمه در صورت پیش بینی داوری بنیاد در قراردادهای تیپ و متعدد بهتر است این موضوع به اطلاع بنیاد برسد و حتی الامکان از راهنمایی بنیاد برای نحوه پیش بینی شرط داوری استفاده شود.

پیام بگذارید