آیا با وجود پیش بینی داوری در قرارداد و بدون رضایت بنده چنین امری ممکن و قانونی است؟ بنده چه کاری می توانم انجام دهم؟

پرسش:

با اینکه ما در قراردادمان شرط داوری پیش بینی کرده ایم و بنا بوده در صورت اختلاف به داور مرضی الطرفین مقرر در قرارداد مراجعه کنیم ولی طرف مقابل علیرغم تذکرات بنده رفته و در دادگاه اقامه دعوا کرده و متاسفانه دعوا هم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. آیا با وجود پیش بینی داوری در قرارداد و بدون رضایت بنده چنین امری ممکن و قانونی است؟ بنده چه کاری می توانم انجام دهم؟

پاسخ:

اشکال شما وارد است و قانونا طرف دعوای شما نمی تواند رسیدگی به اختلاف را به دادگاه بسپارد و دادگاه هم حق رسیدگی به اختلاف حاصله را ندارد و اقدام به رسیدگی هم نخواهد کرد. اینکه گفته اید فرایند دادرسی شروع شده ، دلیلی بر رسیدگی ماهوی دادگاه به اختلاف حاصله نیست. به عبارت دیگر، چون طرف دعوا، طرح دعوا کرده، طبیعی است که پرونده تشکیل شده و به شعبه ای از شعب دادگستری ارجاع و برای رسیدگی به آن ، در شعبه مربوطه وقت هم تعیین شود، ولی طبعا در وقت رسیدگی، وقتی دادگاه متوجه شرط داوری شود، موضوع را به داوری خواهد سپرد. بنابراین، شما تنها کاری که باید انجام دهید این است که در نخستین جلسه دادرسی حاضر شده و جهت جلوگیری از خطای احتمالی دادگاه، یادآوری نمایید که به علت پیش بینی شرط داوری ، موضوع در صلاحیت دادگاه نیست و اختلاف حاصله باید از طریق داوری حل و فصل شود. بدون شک در این صورت، موضوع از طریق مجرای درست خود پیگیری خواهد شد.

پیام بگذارید